آزمون استخدامی · فوریه 3, 2022 0

2000 سوال تستی عمومی آزمون های استخدامی

2000 سوال تستی عمومی آزمون های استخدامی 
 وزارت بهداشت
 آموزش پرورش 
 بانک 
دادگستری 
جهاد کشاورزی 
وزارت علوم 

330 سوال اطلاعات سیاسی اجتماعی و مبانی قانونی
255 سوال زبان و ادبیات فارسی
205 سوال زبان انگلیسی
742 سوال معارف دین و زندگی
200 سوال ریاضی و آمار
200 سوال دانش کامپیوتر
240 سوال هوش


دانلود این فایل