مدیریت · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت فصل پنجم کتاب برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام آموزشی (سیاست گذاری و تعیین ضوابط عملکرد) نوشت

پاورپوینت فصل پنجم کتاب برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام آموزشی (شناسایی پنداره ها) نوشته راجر کافمن، جری جان هرمن ترجمه عباس بازرگان‌ هرندی، فریده مشایخ در قالب pptx  و در حجم 16 اسلاید:


بخشی از متن: 
پنداره : بیانی یا گزاره ای است روشن از وضعیت سازمانی و فرآورده های مورد عرضه ی آن ، و نیز اوضاع محیطی که سازمان در بسترش به فعالیت می پردازد. پنداره را برنامه ریزان استراتژیک به عنوان آرمان برای سازمان های خود آرزو می کنند.
تدوین پنداره: تدوین پنداره یا پنداره نگاری فرآیندی است برای شناسایی جهانی مطلوب و آینده ای مطلوب که در ذهن پرورانده می شود بدون استفاده از داده های وضعیتت موجود.
لازمه ی پنداره نگاری: فاصله گرفتن از «آنچه هست» و تصویر کردن« آنچه باید باشد» و «آنچه می تواند باشد» است.پس از توافق برنامه ریزان درباره ی «جامعه ی آرمانی» اقدامات زیر باید آنجام شود:
1.دستیابی به توافق جمعی درباره ی باورها
2. بررسی درون سازمانی
3.برسی برون سازمانی
4.شناسایی عوامل تعیین کننده ی موفقیت

دانلود این فایل