پاورپوینت فصل دوم کتاب روان شناسی در قرآن (مبانی روانشناسی در رهیافت قرآنی) نوشته محمد کاویانی

پاورپوینت فصل دوم کتاب روان شناسی در قرآن، مفاهیم و آموزه ها (مبانی روانشناسی در رهیافت قرآنی) نوشته محمد کاویانی در حجم 17 اسلاید: 

بخشی از متن: 
مبانی انسان شناختی روانشناسی از دیدگاه قرآن:
1 . انسان، مخلوق است:
✓ این مخلوق، همواره تحت تاثیر خالق خود است.
2. انسان، 2 ساحتی است:
✓ خلقت نخستین انسان، به اراده خودش نبوده اما کیفیت و شکلیابی خلقت بعدی (وجود روحانی) و تکامل او، با اراده خودش مرتبط است.
3 . انسان، گل سرسبد مخلوقات:
✓ انسان کامل در روانشناسی اسلامی، بسیار متفاوتتر از انسان کامل در روانشناسی معاصر است.
4 . انسان، خلیفه روی زمین:
✓ مالک حقیقی تمام ثروتها، استعدادها و مواهبی که خدا به انسان داده، خود خدا بوده و انسان، تنها نماینده و مأذون ازطرف اوست .
✓ انسان، امانتدار الهی بر روی زمین نیز شمرده شده است .
5 . انسان، بنده خداست:
✓ خداوند همه گناهان انسان را بجز شرک، قابل بخشش می داند.
6 . انسان، مختار است:
✓ اگر انسان مجبور بوده و از خود اختیاری نداشته باشد، عهد خدا با وی، کاری لغو است.
✓ آدمی با علم حضوری در می یابد که مختار است.
✓ از دیدگاه اسلام، انسان مختار و دارای سرشتی مثبت بوده و جبر اجتماعی در مورد او، پذیرفته نیست.

دانلود این فایل