معماری · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت شیشه هوشمند

توضیحات:

فایل پاورپوینت بررسی شیشه هاي هوشمند به عنوان مصالح نوین و عایق در صنعت ساختمان ،در حجم 34 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:

امروزه مشغلۀ فکري بسیاري از طراحان و مهندسین ساختمان و مدیران منابع انرژي، افزایش مصرف وخطر اتمام سریع منابع فسیلی، می باشد. در همین راستا می توان گفت که انرژي از موارد ضروري براي توسعۀ اقتصادي، اجتماعی و ارتقاي کیفیت زندگی بشر است که این امر در صنعت ساختمان با انتخاب مصالح ساختمانی مناسب، به عنوان مصالح عایق براي استفاده هر چه بیشتر از طبیعت بادوام وهماهنگی با محیط زیست و مصرف بهینه انرژي و استفاده از منابع انرژي تجدید پذیر مثل خورشید علاوه بر عدم تبادل گرمایی و عایق نمودن ساختمان ها باعث استفاده از نیروي برق و روشنایی روزانه می گردد. به همین منظوربراي عملی ساختن این موضوع باید سطح وسیعی از ساختمان ها را با شیشه هاي هوشمند پوشاند. با بکارگیري این شیشه ها، در ساختمان ها به عنوان یک جسم عایق، که نقش اصلی را درجهت حفظ گرما یا سرماي مناسب و ذخیره سازي معقول انرژي و تبدیل ان به انرژي الکتریکی موجب راه اندازي سیستم هاي روشنایی وهمچنین تهویه مطبوع هوا با تامین میزان نور دلخواه می شوند، می توانیم به عنوان مصالح نوین درجهت حل مشکل بحران انرژي و سبک سازي بهره ببریم. بنابراین در این مقاله سعی شده تا با بررسی وذکر مزایاي این تکنولوژي مدرن، یکی ازمصالح نوین ساختمانی را معرفی کنیم.

فهرست مطالب :
چکیده
مقدمه
کاربرد شیشه هاي جدید در معماري و تولید انرژي
پارامترهاي اساسی جهت دسته بندي پنجره ها از نظر کارائی انرژي
شیشه ، کاهنده مصرف انرژي در ساختمان
انواع تکنولوژي شیشه هاي هوشمند
کارائی پوششهاي مدرن در بهسازي شیشه و مصرف انرژي
شیشه هوشمند الکتروکرومیک
وجه تمایز شیشه هاي هوشمند الکتروکرومیک جدید وشیشه هاي هوشمند قدیم
مزایای استفاده از شیشه هوشمند الکتروکرومیک
آینده اي روشن با پنجره هاي هوشمند الکتروکرومیک
شیشه هاي هوشمند براي افزایش بازده انرژي
نتیجه گیری
مراجع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 34 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


دانلود این فایل