مدیریت · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت درس روش های تحقیق (17 اسلاید)

پاورپوینت درس روش های تحقیق (17 اسلاید)
بخشی از متن:
استفاده از رایانه در تحلیل کیفی
چكيده 
استفاده از نرم افزارهاي رايانه اي در تحليل داده هاي پژوهشي، پديده اي رو به رشد است. بهره گيري از نرم افزارهاي خاص تحليل داده هاي كيفي از بيست سال پيش شروع شده و در معرض تغييـرات زيـادي قـرار گرفتـه اسـت. قبـل از اسـتفاده از نـرم افزارهـاي تخصصي و حتي در كنار آن، پژوهشگران از نرم افزارهاي رايجي مانند واژه پردازها براي كمك به كـار تحليـل بهـره مـيگرفتـه انـد. نرم افزارهاي گوناگون طراحي شده داراي قابليت هاي متفاوتي، از قبيل كدگذاري متن و جستجوي متن براي دفعات تكرار ايـن كـدها، تا قابليت نظريه پردازي را شامل ميشود. همچنين موارد ديگري، از قبيل مشـخص كـردن كـدهايي كـه همزمـان يـا در كنـار هـم رخ ميدهند، يافتن ارتباطات احتمالي بين كدها، متصل كردن يادداشت به كدها، جسـتجوي يادداشـت هـا بـراي يـافتن مـوارد مشـترك و نمايش داده ها به طرق مختلف، برخي از قابليت هاي ديگر اين نرم افزارهاست. استفاده از اين قابليت ها موجب صـرفه جـويي در وقـت، توانايي مديريت حجم وسيعي از اطلاعات، افزايش صحت و اعتبار داده هـا، دقيـق بـودن شـيوه برخـورد بـا داده هـا و امكـان انجـام تحليل هاي پيچيده تر ميشود. در كنار اين مزايا، محدوديت هايي نيـز در اسـتفاده از ايـن نـرم افزارهـا وجـود دارد كـه از جملـه آنهـا يكنواخت سازي رويكردهاي تحليل داده هاي كيفي، دادن امتياز بيش از حد به كد گذاري، فاصله گرفتن محقق از داده ها و تجاري شدن نرم افزارها است

فهرست مطالب:
 1- مقدمه: ارزيابي خط مشي؛ سنجش اثرات خط مشي‌گذاري
2- تعاريف ارزيابي خط مشي، كنترل اجراي خط مشي
3- انگيزه و معيار براي ارزيابي
4- انواع ارزيابي خط مشي
5- پژوهشهاي تجربي و آزمايشي خط مشي
6- رويه‌هاي اساسي ارزيابي
7- ارزيابي برنامه يا خط مشي به وسيله سازمانهاي غير دولتي
8- ارزيابي منظم يا سيستماتيك برنامه يا خط مشي
9- چرخة ارزيابي خط مشي
10- ارزيابي خط مشي و يادگيري خط مشي
11- خاتمة برنامه به عنوان بخش نهايي فرآيند
12- عناصر مؤلفه‌هاي ارزيابي
13- مشكلات روش شناسي ارزيابي
14- علل شكست ارزيابي برنامه ها و خط مشي‌ها
15- نتيجه


دانلود این فایل