معماری · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت حکمت تزيينات در هنر و معماري اسلامي

توضیحات:
فایل پاورپوینت حکمت تزيينات در هنر و معماري اسلامي،در حجم 36 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
د ر نظر دنيای غرب تزيينات هنر و معماری اسلامی اغراق آميز و زياده از حد می نمايد .

در اين ميان شايد نظر اون جونز معمار و محقق بريتانيايی قرن نوز دهم متمايز از همه بنماي د که به تحقيق و تفحص د ر اين باب پرد اخت (و هر چند که شايد به د ليل عدم اشراف کامل بر هنر ايران و ريشه های هنر اسلامی در آن کنه وجودی آن را نشناخت)
اما به درستی پی برد که هنر تزيينات د ر اين نوع معماری نه يک آرايش ظاهری بلکه هنری راستين است که از عقايد ژرف خالقان آن نشات می گيرد .

در واقع تزيينات در معماری اسلامی مقولاتی بنيادينند نه سطحی .

مقاله ارايه شد ه د ر اينجا ترجمه ای است از متن دستور زبان تزيينات به قلم اون جونز که سازمان هنر ومعماری اسلامی انگليس به طبع رساند ه است.

تزيينات در هنر اسلامي، يکي از اصلي ترين و موثرترين مولفه هاي وحد ت بخش به شمار مي رود .

جونز د ر مقاله اي پرمحتوي وجذاب با عنوان «سطح ، الگوو نور درمعماري اسلامي » اين چنين مي نويسد : ‘ تزئينات عاملي است که هنر سرتاسر دنياي اسلام (از اسپانيا تا چين) را در ارتباط با هم قرار مي د هد. ‘ او مي افزايد: ‘معماري اسلامي « معماري فرم »نيست و د رون مايه هاي آن بيشتر د ر قالب تزئينات مطرح شده است.’

فهرست مطالب:
مقدمه
بررسی کامل تزيينات در هنر اسلامي
دیدگاه های جونز
عناصر تزييناتي اسلامي
کتیبه نویسی
هندسه
طرح های گلواره ای
صورت ها و حیوانات
نور
آب

این فایل با فرمت پاورپوینت در 36 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل WORD معماری رنسانس(8صفحه)


دانلود این فایل