اینترنت · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت تدریس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

خلاصه پاورپوینت تدریس تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها 
تعداد: 3 واحد 

منبع : تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها 

مؤلف: دکتر شمس السادات زاهدی 
 
مؤلف جزوه : محمد پاسبان 

فصل اول 

سیستم و نگرش سیستمی 

***3

اهداف کلی :

1- آشنایی با مفهوم سیستم

2- آشنایی با طبقه بندی سیستم ها

3- آشنایی با خواص سیستم

4- آشنایی با نظریه عمومی سیستم ها

5- شناخت نگرش سیستمی

***4

1- سیستم مجموعه ای است از اجزای به هم پیوسته که به علت وابستگی حاکم بر اجزای خود کلیت جدیدی را احراز و از نظم و سازمان خاصی پیروی می کند.

***5

درتعریف سیستم ، اولاً مفهوم کلیت ، ثانیاً روابط متقابل بین اجزا ، ثالثاً وجود هدف سه خصلت اساسی است که با گرد آمدن آنها واژه سیستم به هر موجودیتی امکان پذیر است .

***6

سیستم ها مارا احاطه کردهاند . ما محیط بر سیستم و محاط در آنها هستیم .

وجود هر یک از ما سیستمی است که از اجزایی مرتبط تشکیل شده است .چ

***7

نمونه هایی از سیستم

سیستم ها بی شمارند برخی از سیستم ها عبارتند از ملکولها ، سلولها ، نباتات ، حیوانات، انسانها ، جوامع ، ماشینها ، و دیگر نظامهای مکانیکی ، منظومه های کیهانی ، نظامهای اجتماعی

***8

ترکیب سیستم

هر سیستم از اجزایی تشکیل شده است و هر جزء نقش خاصی را در جهت تحقق هدف سیستم ایفا می کند .

ترکیب سیستم را می توان به شکل زیر نشان دا د.

***9

درونداد

دروندادها یا داده ها عبارتند از: کلیه آنچه که به نحوی وارد سیستم می شود و تحرک و فعالیت سیستم را سبب

می شود.

***10

در نظام تولیدی داده ها عبارتند از نیروی انسانی بادرجات متنوعی از مهارتها و تخصصها ، مواد اولیه ، سرمایه ، انرژی ، تکنولوژی و اطلاعات و ….


دانلود این فایل