معارف اسلامی · فوریه 3, 2022 0

مقاله نقش والدین در انتقال ارزش های اسلامی به فرزندان

مقاله نقش والدین در انتقال ارزش های اسلامی به فرزندان
خانواده یک واحد کوچک اجتماعی است که با پیمان زن و مرد آغاز می شود و با تولد فرزندان، توسعه و استحکام می یابد. بشر از آغاز، زندگی خانوادگی را به عنوان بهترین نوع زندگی برگزیده  زیرا در خانواده است که والدین با بهره گیری از روش های صحیح و اطمینان بخش و با رعایت حقوقی که دین مبین اسلام فرموده، فرزندان خود را در تربیت یاری نموده تا فرزندانی شایسته و با ایمان به جامعه تحویل داده و آن ها را به سر منزل مقصود رسانند. در این تحقیق با استناد به آیات و سیره معصومان به برخی از حقوق فرزندان در والدین مورد بحث و بررسی قرار گرفته که از مجموع مباحث حاضر چنین نتیجه ای به دست آمد که والدین در انتقال ارزش های دینی، عاطفی، اجتماعی و اخلاقی به فرزندان نقش مهمی دارند. والدین با بهره گیری از این روش ها می توانند فرزندان خود را از انواع مفاسد اخلاقی، اجتماعی و… مصون دارند و زندگی شیرین و سالمی برای خود و فرزندان به ارمغان آورند. روش تحقیق در جمع آوری اطلاعات، توصیفی _ کتابخانه ای است.

واژگان کلیدی: خانواده، سیره، تربیت، حقوق، فرزندان

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه    1
تبیین موضوع    2
ضرورت و اهمیت موضوع    3
پیشینه تحقیق    4
سؤالات اصلی و فرعی    5
اهداف کلی و جزئی    6
فصل دوم: مفهوم شناسی
مفهوم نقش، جایگاه، شیوه و روش    8
مفهوم تأثیر، وظایف، حقوق، سیره و سنت    9
مفهوم تربیت دینی، اخلاقیات، ارزش و هنجار    10
مفهوم خانواده    10
فصل سوم: تبیین نقش پدر و مادر در انتقال ارزش های دینی به فرزندان
زمینه سازی برای انتقال ارزش های دینی به فرزندان    13
1.عوامل زمینه ساز پیش از تولد    13
1-1- انتخاب همسر    13
1-2- آداب مباشرت    14
1-3- تأثیر معنوی یا تأثیر در روح و روان فرزند    14
1-4- تأثیر در صحت و سلامتی جسمی فرزند    15
2. عوامل زمینه ساز پس از تولد    15
2-1- گزینش نام شایسته    15
2-2- آموزش فرزند    16
2-3- تعلیم قرآن    17
2-4- آموزش نماز    17
2-5- دعا برای نیک بختی کودک    18
2-6- عادت دادن فرزندان به دعا و ذکر    19
فصل چهارم:  بررسی نقش والدین در انتقال هنجارهای عاطفی به فرزندان
1.توجه به نیازهای اساسی کودک    21
1-1-محبت و عشق ورزیدن    21
1-2- تکریم و احترام کودک    22
آثار تربیتی احترام کودک    23
شیوه های تکریم و احترام فرزند    23
عدم افراط در تکریم فرزند    24
1-3-تقویت عزت نفس    24
1-4-تقویت ارتباط کلامی    25
1-5-هدیه دادن    26
1-6-تشویق و تحسین    26
فصل پنجم: توضیح و شرح نقش پدر و مادر در انتقال ارزش های اجتماعی به فرزندان
اهمیت تربیت اجتماعی    28
نقش پدر در تربیت اجتماعی    28
مسئولیت پذیری    29
آموزش مهارت مسئولیت پذیری    29
تهیه رزق حلال    31
فصل ششم: بررسی نقش والدین در انتقال هنجار های اخلاقی
اهمیت تربیت اخلاقی    33
عامل بودن والدین    33
موعظه و راهنمایی    34
زمینه سازی برای حفظ عفت و نجابت و پرهیز از گناه    35
راستی و صداقت    35
رفق و مدارا در تربیت    36
آثار تربیتی رفق و مدارا    37
نتیجه گیری    38
فهرست منابع    39

 

فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
خانواده کوچک ترین اجتماع انسانی است که روابط اعضای آن در درجه نخست از پیوند عاطفی و خونی نشأت می گیرد و هر یک از اعضای خانواده نقشی دارند و بر اساس این نقش ها، تکالیف و حقوق خاصی برای هر یک از اعضا ایجاد می شود. نقش همسری، پدری، مادری و فرزندی نقش هایی هستند که در خانواده وجود دارند و وابستگی جدایی ناپذیری با یک دیگر دارند، اما در این بین، نقش پدر و مادر، نقش های مهم تری هستند، اجرای احکام حقوقی که بر عهده والدین است، حافظ نظم و استحکام و پایداری خانواده به عنوان جزئی از جامعه است و هم چنین شناخت احکام دینی، عاطفی، اجتماعی، و اخلاقی و عمل به آن ها، خانواده را سالم و بارور نگاه می دارد و در سایه باروری این نهال، نظم خانوادگی استوار می ماند. هرگاه زمینه های رشد دینی و اخلاقی فراهم شود به راحتی می توان فرزندان را به اجرای احکام حق، در همه مراحل وادار کرد و به طور کلی در همه مراحل تربیت باید به این نکته توجه داشت که بدون تزکیه نفس، نمی توان فرزندان را به اجرای حقایق، عمل به فرائض و رعایت حقوق واجب کرد. پس در وهله اول لازم است والدین خود عامل به رعایت ارزش های اسلامی باشند و در مرحله دوم فرزندان را در راه رسیدن به ارزش ها و کمال حقیقی یاری نمایند. برای رسیدن به این هدف متعالی لازم است، زمینه سازی دینی، اجتماعی، عاطفی و اخلاقی را فراهم کنند که به بخش ها و زیر فصل های انتخاب مناسب همسر، انتخاب نام  نیک، آموزش تعالیم دینی مانند قرآن و نماز، تقویت عزت نفس و تکریم و احترام فرزند، موعظه و راهنمایی، رفق و مدارا در انجام فرائض دینی توسط فرزندان، آموزش مهارت مسئولیت پذیری و … تقسیم می شود. هدف این پژوهش، شناخت و بیان چگونگی نقش والدین در انتقال ارزش ها به فرزندان است و روش تحقیق در جمع آوری اطلاعات، توصیفی _ کتابخانه ای است.


دانلود این فایل