جغرافیا · فوریه 3, 2022 0

مقاله سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)

فهرست مطالب

تاريخچه و تكامل GIS

مقدمه_GIS چيست؟

مدلهاي داده هاي مکاني

ورودي و خروجي داده ها

ورودي داده ها

اهداف يک سيستم اطلاعات جغرافيايي

کاربردهاي مختلف GIS

بطور کلي کاربردهاي GIS در زمين شناسي را مي توان به شرح زير عنوان نمود

مؤلفه هاي GIS

کاربردهاي GIS در زمين شناسي را مي توان به شرح زير عنوان نمود

خروجي داده ها_مراحل ايجاد و برپاييGIS درقالب پروژه

کاربردهاي GIS در تهيه نقشه هاي حوادث و بلاياي طبيعي

کاربردهاي GIS در نقشه هاي مکان يابي (Siteselection)

کاربردهاي مختلف GIS فراوري هاي متنوع زمين شناسي

كاربرد هاي مختلف gis (محيط زيست)

كاربردهاي مختلف gis (کشاورزي و برنامه ريزي براي کاربري اراضي)

كاربردهاي مختلف gis( جنگلداري و مديريت حيات وحش)

كاربردهاي مختلف gis( تصوير IKONOS از پارک جنگلي سرخه حصارهمراه باسيستم گسلي موجوددرآن)

كاربردهاي مختلف gis(تصوير IKONOS از شمال تهران(پارک جمشيديه- تجريش- دربند) همراه باسيستمهاي گسلي )

كاربرد هاي مختلف gis ( منابع آب و آبخيزداري)

كاربرد هاي مختلف gis( کاربرد هاي شهري)

كاربرد هاي مختلف gis( تجارت)

كاربرد هاي مختلف gis( صنعت حمل و نقل، ارتباطات)

كاربرد هاي مختلف gis( سازمانها-سرويسهاي اضطراري- نظامي-تعليم و تربيت)

مراحل برپايي و اجراي يک پروژه معدني در محيط GIS

ترکيب و تلفيق لايه هاي اطلاعاتي

نرم افزارها وسخت افزارهاي موجود در يک سيستم اطلاعات جفرافيايي

ادغام تکنولوژي ها

GIS , GPS & RS- ترکيب فتوگرامتري رقومي و GIS

سيستم هاي مديريت پايگاه داده ها

منابع خطا در سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي

محاسن يک سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)

معايب يک سيستم اطلاعات جغرافيايي_سيستم تصويري نقشه (Map projection)

خصوصيات اساسي يك سيستم تصوير مناسب و استاندارد

سيستم اطلاعات جغرافيايي(Geographic Information Systems) يا GIS يک سيستم کامپيوتري براي مديريت و تجزيه و تحليل اطلاعات مکاني بوده که قابليت جمع آوري، ذخيره، تجزيه وتحليل و نمايش اطلاعات جغرافيايي (مکاني) را دارد.

تعداد صفحات : 42

فایل به صورت ورد 2003 است


دانلود این فایل