آموزشی · فوریه 3, 2022 0

طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی

نام کتاب: تعلیمات اجتماعی    
      
عنوان درس: اعضای خانواده          

 صفحات تدریس: 11 و 12 و 13         

پایه تحصیلی: سوم ابتدایی
                       
تعداد دانش آموزان: 18 نفر     
            
نام مدرسه:       
       
 نام آموزگار:                          

دانلود این فایل