آموزشی · فوریه 3, 2022 0

طرح درس ریاضی پایه اول دبستان تدریس عدد 3

طرح درس ریاضی پایه اول دبستان تدریس عدد 3 
نام کتاب :ریاضی پایه اول ابتدائی            زمان تدریس:45 دقیقه.  
عنوان درس: تدریس عدد3                      تاریخ تدریس:  
روش تدریس :یاد سپاری.                       

دانلود این فایل