علوم تربیتی · فوریه 3, 2022 0

درس پژوهی پایه پنجم درس حمل و نقل (کارورزی۴)

درس پژوهی پایه پنجم درس حمل و نقل (کارورزی۴)
چکیده
آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به مراتب عالی الهی می رساند. و باری گران و مسئولیتی عظیم را بردوش این جماعت قرار می دهد. جستار پیش رو، حاصل این عشق و احساس وظیفه ی توأمان است.
درس پژوهي به زبان ساده مطالعه و پژوهش جمعي پيرامون عمل تدريس است . بعنوان يك معلم حرفه اي بيا و در روش تدريس خود تامل کن! حتما روش بهتري براي تدريس وجود دارد . اما اين بار نه به تنهايي، بلكه با يک گروه از معلمان هم  رشته ، روش خود را مورد مطالعه و آزمون قرار دهيد ، با هم با نقد شرايط موجود و در جهت نيل به وضع موجود طرح مساله نماييد ، در جهت شناخت بهترين روش ممکن پژوهش کنيد ، نتايج پژوهش را در کلاس درس و بصورت طبيعي بيازماييد ، نتيجه آزمايش را نقد کنيد ، طرح را اصلاح و دوباره در يک کلاس ديگر آن را اجرا نماييد ، نتايج پژوهش خود را منتشر و در اختيار ديگران قرار دهيد .
یکی از روشهایی که امروزه اکثرنظام های آموزشی دنیا برآن متمرکز شده اند، فرایند درس پژوهی است که موجب پرورش حرفه ای معلم می شود.لذا در این ترم از کارورزی به بررسی درس حمل و نقل(1) پرداختم و پس از تشکیل جلسات متعدد با گروهمان ، نقشه ذهنی محتوا را طراحی کردم و سپس با کمک نقشه ذهنی طرح درس را نوشته و در گروه آن را نقد کرده و پس از رفع اشکالات، طرح درس را به اجرا در آوردم و در نهایت به نقد و ارزیابی اجرا در گروه پرداخته و نواقص کار را اصلاح کردم و طرح را دوباره اجرا کردم. در پایان گزارشی از تمام مراحل نوشته شد.

کلید واژه:درس پژوهی-نقشه ذهنی-نقشه مفهومی-طراحی واحد یادگیری

فهرست مطالب:
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6
فصل اول(فرایند درس پژوهی)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………7
تعیین هدف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8
طراحی واحد یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………8
طراحی نقشه ذهنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8
استخراج ایده کلیدی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10
شایستگی مورد انتظار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11
طراحی ملاک های شایستگی و سطوح هریک از ان ها…………………………………………………………………………………………………………….11
تعیین تکلیف عملکردی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11
طرح پرسش اساسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11
طرح تکالیف یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12
اجرای واحد یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..22
تولید مواد آموزشی مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….22
هدایت فرایند یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..22
ارزشیابی از شایستگی های کسب شده توسط دانش اموزان……………………………………………………………………………………………………..23
تامل و بازنگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23
فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
روایت فرایند درس پژوهی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………25
کدگذاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………27
تحلیل و تفسیر یافته ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….28
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….29

مقدمه
ازمفیدترین برنامه هایی که یک نهاد یا سازمان که ممکن است دانشگاه یا مراکز آموزشی باشد برگذاری دوره های کارورزی برای بالا بردن توان عملی وعلمی دانشجویان یا کارکنان خود است.
ضرورت واهمیت اجرای طرح کارورزی(4):
درکارورزی (4) که این ترم به ما اختصاص داده شد که بیشتر به صورت درس پژوهی است که عقلانیت گروهی وخرد جمعی به کمک هم در حل  ورفع نواقص شیوه های آموزشی می پردازدبدین معنا که عمل کنش پژوهی به صورت گروهی انجام می گیرد ودانشجو مهارت های حرفه ای خود را درجمع توسعه وگسترش می دهد،وکنش پژوهی ودرس پژوهی لازم وملزم یکدیگرند.
یک سری اهداف که دراین درس مورد نظر است ودانشجو بایدبه آن ها نایل آید عبارتند از:
دانشجو با کسب یک سری تجربات ،بتواند در نقش یک معلم به عنوان برنامهخ ریز درسی فعال باشد وضمن تحلیل برنامه درسی تجویزی ،واحد یادگیری رابرای پاسخ به نیازهاوحل مسایل یادگیری دانش آموزان طراحی ،تولید ،اجرا ونتایج کسب شده را مورد ارزیابی قرار دهد
با همکاری سایر معلمان بتواند یک واحد یادگیری از کتاب درسی خارج کند وبرای بهبود در طراحی واجرای واحد یادگیری خود از کمک سایر معلمان به صورت گروهی استفاده کند.
باثبت وواکاوی تجربیات در فرآیند درس پژوهی ،یافته های اصل از عملکردحرفه ای خود در سطح مدرسه را گزارش دهد.


دانلود این فایل