زبان های خارجی · فوریه 3, 2022 0

جزوه زبان تخصصی بانکداری

جزوه زبان تخصصی بانکداری (استاد سیمین عبدالعلیزاده) مطابق ترجمه‌های استاد

 Lesson 1
 Income:
  درآمد
 Currency:
معمولاً به ارز اطلاق میشود (پول یک کشور)، در هر کشوری به کار برده شود منظور واحد پول آن  کشور است.
 Money in notes (banknotes)
 پول به صورت اسکناس
 Cash
 وجه نقد
Most money, however, consists of bank deposit.
البته بیشتر پول شامل سپرده های بانکی میشوند.
Bank deposits:
سپرده‌ های بانکی
Bank deposits: money that people and organizations have in bank account.
Organizations:
سازمان ها
Bank accounts: 
حساب های بانکی
On paper:
روی کاغذ
On paper: existing in theory only
فقط به صورت تئوری وجود دارد.
Per cent:
درصد
Exists:
وجود دارد
Exists in the from of cash in the bank:
به صورت نقد در بانک وجود دارد.
Bill:
صورت حساب، اسکناس، قبض، روی کاغذ (باید در جمله معنا شود)
Personal finance:
تأمین مالی شخصی
Receive:
دریافت کردن

دانلود این فایل