مدیریت · فوریه 3, 2022 0

تحقیق مفهوم شش سیگما در بهره وری سازمانی

فهرست

تاریخچه شش سیگما 6

دیدگاه صاحبه نظران کیفیت درباره شش سیگما 7

دیدگاه برخی از سازمان ها و شرکت ها در خصوص شش سیگما 8

آنچه در مفهوم شش سیگما مستتر است، به طور خلاصه عبارت است از: 9

نکته چهارم: مدیریت کنشی.. 10

ویژگی های شش سیگما 11

سه مسیر اصلی در اجرای شش سیگما 12

مسیر اول: دگرگونی سازمان.. 12

مسیر دوم: بهبود استراتژیک…. 13

مسیر سوم: حل مسئله. 14

تعریف عملی و کلاسیک…. 15

تفاوت با دیگر روش‌های بهبود سازمانی.. 15

اصل اساسی شش سیگما 16

مؤلفه‌های اصلی شش سیگما 16

اهداف شش سیگما 16

متدهای شش سیگما 17

هزينه و صرفه جويي در آن توسط ۶σ.. 30

فرآيند اجرايي شش سيگما 35

– فاز تعريف… 36

فاز اندازه‌گيري.. 36

منابع.. 41

مقدمه سيگما يكي از حروف الفباي يوناني و در علم آمار از شاخص هاي مهم پراكندگي به نام انحراف معيار و در واقع مقياسي براي سنجش انحراف است؛ سيگما بيانگر آن است كه يك فرايند چه اندازه از حالت مطلوب خود منحرف شده است، لذا در واقع استعاره‌ ايست براي دقت فوق‌العاده در كاهش هزينه‌هاي كيفيت. استعاره‌اي كه اهميت محاسبات دقيق در فرايند توليد و ارايه خدمات را مورد تاكيد قرار مي‌دهد. شش‌سيگما يعني رسيدن به سطحي از كيفيت توليدات و ارايه خدمات كه خطاي فرايندهاي كاري به ميزان 3.4 در يك ميليون موقعيت كاهش يابد؛ اين در حاليست كه سطح كيفي سه‌سيگما كه طي دهه‌هاي گذشته مورد قبول بود، اكنون به دلايل مختلف از جمله افزايش پيچيدگي و حساسيت تكنولوژي و نيز بالا رفتن انتظارات مشتريان، سطحي قابل قبول به شمار نمي‌آيد.
شش‌سيگما يك استراتژي تحول سازماني است؛ استراتژي تحولي شش‌سيگما، سيستمي ‌است كه موجب توسعه و گسترش متدهاي مديريتي، آماري و نهايتا حل مشكلات شده و به كمپاني امكان جهش و تحول را مي‌دهد. احراز كيفيت برتر و افزايش قابليت اعتماد در محصولات توليدشده و مونتاژشده نيازمند چارچوبي است كه به قابليتهاي سازمان در زمينه‌هاي مديريت، كاربرد اطلاعات و تكنولوژي، يكپارچگي ببخشد؛ براي استفاده از اطلاعات، وجود يك سري ابزارهاي آماري كه بتوان بوسيله آن ها عملكرد فرايندها و توليدات را بهينه نمود، بسيار ضروري است. در دنياي رقابتي امروز، كيفيت خوب يك ويژگي تجملاتي نيست بلكه از ديدگاه توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان يك نياز بنيادي است.
صرفنظر از تعريفهاي متعدد كيفيت، يك سري ويژگي هاي مشترك جهاني براي آن درنظر گرفته شده است كه عبارتند از: عملكرد دقيق، حداقل تغيير و كمترين هزينه .
دانشمندان و مهندسيني كه به طور عمومي و كلي با مسائل برخورد مي‌كنند علاقمند به مورد اول، آمارگران متمايل به مورد دوم و مديران تجاري دوستار مورد سوم مي‌باشند؛ بديهيست فرايند و يا محصولي موفق است كه برخوردار از همه موارد فوق باشد. شش‌سيگما فلسفه بهبود مستمر است و به سمت عالي شدن در همه كارها پيش مي‌رود. شش‌سيگما سيستمي ‌است كه تعيين مي‌كند كجا قرار گرفته‌ايم، دوست داريم كجا باشيم، چگونه به آن مقصد خواهيم رسيد و چگونه در طول راه پيشرفت خواهيم ‌نمود. شش‌سيگما ابزاريست كه براي ميزان‌سازي دقيق ماشين فرايند بكار مي‌رود و اينكار را از طريق مشتري‌مداري، بهبود مستمر و درگير كردن و مشاركت همه اعضا در داخل و خارج سازمان انجام مي‌دهد .
در مبحث شش‌سيگما، سه حوزه اصلي وجود دارد: حوزه اول فلسفه است كه طريقه حركت، چشم‌انداز و جهت حركت سازمان را تعيين مي‌كند. حوزه دوم مقياس است كه به سازمان اين امكان را مي‌دهد تا به طور دقيق نحوه عملكرد فرايندها را مشخص كند. حوزه سوم نيز روش‌شناسي است. روش‌شناسي يك فرايند سيستماتيك است كه موجب شناسايي، تبيين، اندازه‌گيري، تحليل، توسعه و استاندارد شدن يك فرايند مي‌شود .
هر چه تعداد شش‌سيگماها بيشتر باشد ميزان خطا كمتر است. هر چه تغييرات كوچكتر باشند هزينه كمتر است. بهترين سازمانها حدود 3 يا 4 سيگما بكار مي‌گيرند كه اين تعداد، احتمال بروز خطا در يك ميليون واحد را به 6200 عدد مي‌رساند. به طور عملي تعداد خطاها مي‌تواند تا 3.4 واحد در هر يك ميليون واحد كاهش پيدا كند و اين به معناي ميليون ها دلار صرفه‌جويي است.
شش‌سيگما يك رويكرد تحولي مديريتي است كه باعث ارتقا و بهبود كيفيت مي‌شود. مسيري روشن در دستيابي به بهبود مستمر و آرماني است که شرکت‌ها را به توليد بهتر، سريع‌تر، باکيفيت‌تر و در نهايت با قيمت تمام‌شده‌ کمتر ترغيب ‌مي‌نمايد تا منجر به سودآوري بيشتر گردد .
در برنامه‌هاي شش‌سيگما، به‌ هر آن‌ چيزي‌ كه‌ با رضايتمندي‌ مشتريان‌ و مطلوبيت‌ مدنظر آن ها مغايرت‌ داشته‌باشد، ضايعات گفته ‌مي‌شود. استراتژي شش‌سيگما دربرگيرنده‌ استفاده‌ از ابزارهاي‌ آماري‌ در قالب‌ يك‌ روش‌ ساخت‌يافته است‌ تا با دست‌يابي‌ به‌ دانش‌ موردنياز در دنياي‌ رقابتي‌ امروز، توليد محصولات‌ و ارائه‌ خدمات‌ بهتر، سريع تر و با هزينه‌ كمتر‌ي انجام‌ به انجام رسد.
شش‌سيگما رويكردي نظام‌يافته‌ و پويا براي‌ هدايت‌ اطلاعات و يك ‌متدولوژي‌ براي‌ حذف‌ ضايعات است؛ با اين‌ هدف‌ كه شش‌سيگما در فاصله‌ مابين‌ حدود مشخصه‌ پاييني ‌و بالايي از مقدار هدف‌ قرار گيرد. برنامه‌هاي شش‌سيگما براي‌ هر فراي


دانلود این فایل