مدیریت · فوریه 3, 2022 0

تحقیق بررسی میزان مشارکت اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر برآن در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور

تحقیق بررسی میزان مشارکت اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر برآن در بین  دانشجویان دانشگاه پیام نور


چکیده    1
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه    3
1-1-بیان مساله تحقیق    4
1-2-ضرورت و اهمیت تحقیق    5
1-3-اهداف تحقیق    6
1-4-فرضیه های تحقیق    6
1-5- روش تحقیق    7
1-6-جامعه و نمونه آماری    7
1-7-اصطلاحات و کلیدواژه ها    8
    فصل دوم : ادبیات تحقیق
2-1- چارچوب مفهومی    10
2-2-انواع مشارکت.    12
2-2-1-مشارکت از لحاظ موضوع     12
2-2-2-مشارکت خودانگیخته و برانگیخته     13
2-2-3-مشارکت تک بعدی و چند بعدی    13
2-2-4-مشارکت مستقیم وغیرمستقیم    13
2-2-5-انواع مشارکت از لحاظ سطح مشارکت     14
2-2-6-انواع مشارکت برمبنای هدف یا ابزار     14
2-2-7-مشارکت اجتماعی     15
2-3-چارچوب نظری تحقیق     16
2-4-مدل روانشناسی مشارکت    16
2-5-نظریه سودمندی و ابزاری مشارکت     17
2-6-نظریه کنش متقابل نمادین    17
2-7-نظریه تسری گرونبرگ    18
2-8-نظریه سرایت اجتماعی    19
2-9-نظریه کنش بخردانه یا اقدام مستدل    19
2-10-نظریه انفعال سیاسی – اجتماعی رابرت دال    20
2-11-رویکرد تضاد     21
2-12-مشارکت و جامعه مدنی    22
2-13-چارچوب نظری مناسب    22
2-14- پیشینه موضوعی تحقیق    24
2-15- پیشینه تحقیق    25
   فصل سوم : روش تحقیق
3-1-روش تحقیق    33
3-2-جامعه آماری     34
3-3-روش تعیین حجم نمونه    34
3-4-تکنیک استفاده شده در تحقیق    35
3-5-ابزار اندازه گیری و روش اندازه گیری آن    35
3-6-تعریف نظری و عملیاتی متغیرها    36
3-6-1-متغیر مشارکت اجتماعی    36
3-6-2-متغیر قضاوت دیگران    36
3-6-3-متغیر رضایت زندگی    37
3-7-اعتبار و پایایی    37
3-7-1-اعتبار    37
3-7-2-پایایی    37
   فصل چهارم : تجزیه و تحلیل
آمار توصیفی    40
آمار استنباطی    49
   فصل پنجم : نتیجه گیری
نتیجه گیری    55
پیشنهادات    58
منابع    59
پیوستها    61

 
چکیده
بررسی میزان مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد بلداجی و عوامل موثر بر آن موضوع اصلی این پژوهش می باشد.
این پژوهش شامل پنج فصل بوده، در فصل اول کلیاتی پیرامون مساله، اهداف و فرضیه های تحقیق مدنظر قرار گرفته است و در فصل دوم چارچوب مفهومی و نظری تحقیق به همراه فرضیه های استنتاج شده از نظریه ها طرح گردیده است.
در فصل سوم روش تحقیق که شامل نمونه گیری، تعیین حجم نمونه و عملیاتی کردن مفاهیم و متغیرهاست مدنظر قرار گرفته است. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پژوهش پرداخته شده و در فصل آخر نتیجه گیری و پیشنهاداتی چند مطرح گردیده است.
در انجام این تحقیق نگارنده از روش پیمایشی بهره برده و با ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد نظر را از 99 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد بلداجی که در مقطع تحصیلی کارشناسی و در رشته های مختلف تحصیلی هستند به دست آورد.
نتایج تحقیق به صورت مختصر به شرح زیر می باشد .
بین رضایت از زندگی و مشارکت اجتماعی رابطه معنا داری وجود ندارد.
بین اهمیت قضاوت دیگران و مشارکت اجتماعی رابطه معناداری وجود ندارد.
بین مشارکت اجتماعی دانشجویان بر حسب سن تفاوتی وجود ندارد.
بین میزان مشارکت اجتماعی و جنسیت دانشجویان رابطه معناداری وجود ندارد.
بین نظرات دانشجویان متاهل و مجرد در مورد مولفه های مشارکت تفاوتی وجود ندارد.
بین میزان مشارکت اجتماعی دانشجویان بر حسب سال ورود به دانشگاه تفاوت معنادار وجود دارد.
تفاوتی در میزان مشارکت دانشجویانی که خود درآمد دارند با آنانی که ندارند وجود ندارد.


دانلود این فایل