روانشناسی · فوریه 3, 2022 0

تحقیق بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان زندان

عنوان :
بررسی رابطه توانمند سازی با عملکرد کارکنان زندان

قالب بندی :
DOC

فهرست مطالب :
چکیده تحقیق
فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف جزئی
فرضیات تحقیق
متغیرهای پژوهش
قلمرو پژوهش
تعریف اصطلاحات و مفاهیم
آموزش
تفویض اختیار
غنی سازی شغلی
نگرشها
ایجاد انگیزه
عملکرد
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
منابع انسانی
اهمیت منابع انسانی
ابعاد توسعه منابع انسانی
توانمندسازی
تاریخچه و تعریف توانمندسازی
اهمیت و نقش توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان های امروزه
مدل های توانمندسازی
توانمندسازی به عنوان رویکردی شناختی
عوامل موثر بر توانمندسازی
رهنمودهایی برای اجرای توانمندسازی
اصول توانمندسازی
آموزش توانمندسازی
انواع آموزش
اهداف آموزش
ساختار آموزش در توانمند سازی
مولفه های نگرشها
ویژگیهای منبع تغییر دهنده نگرش
انواع نگرش
نگرش اقتضایی
اتخاذ نگرش مثبت
ارتباط نگرش/رفتار
رهبری و توانمندسازی
عملکرد
تعریف ارزیابی عملکرد
عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد
پاداش مبتنی به عملکرد
پیشینه تحقیق
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
مفاهیم نظری تحقیق
فصل سوم : روش شناسی
روش تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه و رو ش آمارگیری
روش گردآوری داده ها
ابزار پژوهش
تکنیک های توصیف و تحلیل داده ها
پایایی
سازه آموزش شغلی
سازه غنی سازی شغل
سازه تفویض اختیار
سازه انگیزه های فردی
سازه سبک مدیریت مشارکتی
سازه نگرش شغلی
روایی
روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
مقدمه
تحلیل تک متغیره
آموزش شغلی
غنی سازی شغل
تفویض اختیار
انگیزه های فردی
سبک مدیریت مشارکتی
نگرش شغلی
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن
توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات
تحلیل دو متغیره
آزمون فرضیات تحقیق
آموزش شغلی با توانمندسازی و افزایش عملکرد کارکنان رابطه دارد
تفویض اختیار با توانمندسازی و افزایش عملکرد کارکنان رابطه دارد
غنی سازی شغلی با توانمندسازی و افزایش عملکرد کارکنان رابطه دارد
انگیزه های فردی با توانمندسازی و افزایش عملکرد کارکنان رابطه دارد
سبک مدیریت مشارکتی با توانمندسازی و افزایش عملکرد کارکنان رابطه دارد
نگرش شغلی با توانمندسازی و افزایش عملکرد کارکنان رابطه دارد
فصل پنجم : نتیجه گیری
مقدمه
نتایج براساس یافته های تحقیق
توصیف متغیرها
تحلیل فرضیات
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
فرضیه چهارم
فرضیه پنجم
فرضیه ششم
نتیجه گیری کلی
محدودیتهای تحقیق
محدودیت تحقیق
محدودیت محقق
پیشنهادات براساس یافته های تحقیق
پیشنهاد در خصوص توانمند سازی
پیشنهاد جهت تحقق افزایش عملکرد کارکنان
پیشنهادات برای سایر پژوهشگران
پرسشنامه
منابع و ماخذ

قسمتی از متن :
از عوامل مهم بقا و حیات سازمان ها، کیفیت و توانمندی نیروی انسانی است که اهمَیت آن به مراتب فراتر از فناوریهای جدید، منابع مالی و مادی است. در این راستا نقش نیروی انسانی کارآمد، توانا و دانا در تحقق اهداف سازمانی امری غیر قابل انکار می باشد. نیروی انسانی توانمند، سازمان توانمند را بوجود می آورد و سازمان توانمند محیطی است که کارکنان در گروه¬های مختلف، در انجام فعالیت ها با یکدیگر همکاری می کنند (عبدالهی: ۱۳۸۵، ص۱۴۹). هدف پژوهشگر در این تحقیق بررسی رابطه توانمندسازی منابع انسانی و عملکرد آنها در زندانهاست. برای انجام این کار از جامعه آماری ۱۴۳ نفری تعداد ۱۰۴نفر نمونه بر اساس جدول مورگان از کارکنان زندانهای استان خراسان شمالی برای تایید یا رد فرضیه های تحقیق و مؤلفه های تأثیر آموزش شغلی، تفویض اختیار، انگیزه های فردی، غنی سازی شغل، سبک مدیریت و توانمندی بر عملکرد مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده که از روایی محتوا و پایایی مناسب برخوردار می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده که از طریق آن و تجزیه تحلیل داده ها آموزش شغلی، انگیزه های فردی، توانمندی، تفویض اختیار، غنی سازی شغل، سبک مدیریت مورد تایید قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیر سبک مدیریت مشارکتی با ضریب ۸۳۲/۰ موثرترین عامل برافزایش عملکرد کارکنان می باشد. به عبارت دیگر هر سازمانی که بتواند از نظر و تخصص کارکنان خود در تصمیم گیری استفاده نماید، سریعتر و با اطمینان خاطر بیشتر به اهداف سازمانی خود می رسد.

تعداد صفحات :
۱۰۸ صفحه


دانلود این فایل