گزارش کارآموزی · فوریه 3, 2022 0

اقدام پژوهی پیشگیری از رفتارهای نادرست و نامطلوب دانش آموزان در کلاس

اقدام پژوهی پیشگیری از رفتارهای نادرست و نامطلوب دانش آموزان در کلاس  

مقدمه
کلاس درس محیطی است که دران برقراری ارتباط ومدیریت پیچیده است وگاهی حوادث غیرقابل پیش بینی اتفاق می افتدکه باانهاروبرو می شود.بنابراین توجه ویژه معلم به مسایلی که موجب قطع توجه وارتباط اموزش درکلاس می شود،لازم است.
بدیهی است،دانش آموزان نیازهایی دارندکه معلمان بایدبه آنهاتوجه کنندولی ممکن است گستاخی یک دانش آموز وبی توجهی معلم به آن،باعث شودکه دانش آموزان دیگرفکرکنندکه معلم توانایی اداره کلاس راندارد،بخصوص اگراین بی توجهی ها تکرار شود،ممکن است به افزایش بروز رفتارهای نامطلوب دردانش آموزان کمک کند.
بنابراین اگرمعلم احساس کندکه گرایشهای مختلف رفتاری درکلاس وجوددارد،بایدسعی کند ماهیت عمومی آنها رابشناسد.
اوبایدبرای مواجهه بابعضی رفتارهای نامطلوب دانش آموزان وپیشگیری ازآنها آماده شود،درتغییررفتارونگرش آنها تلاش نمایدودرباره تاثیرتصمیم گیریهای درازمدت خود دوراندیشی کند.

فهرست مطالب:
چکیده
واژگان کلیدی :
مقدمه
اهداف:
گردآوری اطلاعات(شواهد اول):
تجزیه وتحلیل داده ها:
خلاصه یافته های اولیه:
چگونگی ایجادراه حلها:
اقدامات لازم برای پیشگیری ازرفتارهای نامطلوب دانش آموزان:
اقدامات پیشگیرانه مطلوب دارای این ویژگی هستند:
ارائه پاسخهای راهبردی به رفتارهای نامطلوب دانش آموزان:
گردآوری اطلاعات(شواهد دوم):
نتیجه گیری:
منابع وماخذ:

دانلود این فایل